Wybór Sióstr Radnych Generalnych

29.09.2023

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała rozpoczęłyśmy wspólną jutrznią o godz.7.00. Centralny punkt dzisiejszego dnia stanowiła Eucharystia, którą celebrował O. Krzysztof Bieliński CSsR. W wygłoszonej homilii Celebrans nawiązał do dzisiejszych czytań, w których Dobry Bóg wyznaje miłość do swego Lud, czyli również do swojej Oblubienicy, którą jest Kościół, a w nim również nasze Zgromadzenie.  Rzeczywistość żyjącego Kościoła wymaga podejmowania nieustannej walki z mocami ciemności w sobie i wokół siebie. Dobry Bóg umacnia nas mocą z Wysoka, aby to zwycięstwo się dokonywało i abyśmy w Jego Kościele dawały zarówno świadectwo zarówno radykalności życia, jak i profetycznego wymiaru naszej konsekracji zakonnej. Tą trudną misję możemy wykonać jedynie w ścisłej współpracy z Jego łaską i dzięki osobistemu wysiłkowi. Do podjęcia tego wyzwania zachęcała swoje Siostry, czyli i nas, bł. Matka Maria Luiza, pisząc w swoim liście słowa: Nie traćmy odwagi i dajmy z siebie wszystko, a Bóg zatroszczy się o resztę.  

O godz.9.30. Kapitulantki uprawnione do głosowania zebrały się w sali obrad, gdzie bardzo interesującą medytację o św. Archaniołach przedstawiły nam Siostry z Prowincji Niemieckiej. Następnie Matka Generalna M. Rafaela Fischbach przypomniała Siostrom Kapitulantkom zasady obowiązujące przy wyborze Radnych Generalnych. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego wybrano następujące Siostry: I Radna Generalna- Siostra Wikaria M. Weronika Tomczyk; II Radna Generalna- Siostra M. Katarzyna Mróz; III Radna Generalna- Siostra M. Patrycja Sobinek; IV Radna Generalna- Siostra M. Aleksandra Leki. W dniach kolejnych Zarząd Generalny wybierze Sekretarkę Generalną oraz Ekonomkę Generalną. Po dokonanym wyborze Sióstr Radnych Generalnych swoje słowa radości i wdzięczności wobec Sióstr Radnych wyraziła Matka Generalna M. Rafaela i przedstawicielki Kapituły wraz z wszystkimi Siostrami Kapitulantkami, wręczając Siostrom kwiaty i zapewniając o darze szczerej modlitwy. Serdeczne życzenia złożyła również Wspólnota Domu Prowincjalnego z via dell Olmata.

Po wyborze Sióstr Radnych wraz z Matką Generalną Kapitulanki udały się do kaplicy, aby wyrazić swoje dziękczynienie Bogu śpiewając Te Deum laudamus oraz oddać siebie i całe żgromadzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Dzisiejsze popołudnie Siostry Kapitulantki mogły również wykorzystać zgodnie z własnym planem.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Generalkapitel, 29. September 2023

Das Fest der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Rafael begannen wir mit den gemeinsamen Laudes um 7.oo Uhr. Die anschließende Eucharistiefeier bildete den Mittelpunkt des Tages. Der Zelebrant P. Krzysztof Bieliński, CSsR verwies in seiner Predigt auf die heutigen Lesungen. Gott bekennt darin seine Liebe zu seinem Volk, d.h. auch zu seiner Braut, der Kirche, zu der unsere Kongregation gehört. Die Realität der lebendigen Kirche erfordert einen ständigen Kampf gegen die Mächte der Finsternis in uns und um uns herum. Gott stärkt uns mit Kraft aus der Höhe, um diese besiegen und in seiner Kirche die Radikalität eines Lebens nach dem Evangelium sowie die prophetische Dimension unserer Ordensweihe bezeugen zu können. Nur in enger Zusammenarbeit mit seiner Gnade und durch persönliches Bemühen wird es uns gelingen, diese Sendung zu erfüllen. Die selige Mutter Maria Louise hat ihre Schwestern und damit auch uns ermutigt, diese Herausforderung anzunehmen. So schrieb sie in einem Brief:  „Wir wollen den Mut nicht verlieren und tun, was wir vermögen. Das Übrige wird der Herr geben.“

Um 9.30 Uhr  versammelten sich alle stimmberechtigten Kapitularinnen im Kapitelssaal, wo die Schwestern der deutschen Provinz zum heutigen Festtag eine inspirierende Meditation über die heiligen Erzengel hielten. Im Anschluss daran brachte die neue Generaloberin Mutter M. Rafaela Fischbach die Regeln zur Wahl der Generalratsschwestern in Erinnerung. Die Wahlen führten dann zu folgendem Ergebnis:

  1. Generalratsschwester und zugleich Generalvikarin: M. Weronika Tomczyk,
  2. Generalratsschwester: M. Katarzyna Mróz,
  3. Generalratsschwester: M. Patrycja Sobinek,
  4. Generalratsschwester: M. Aleksandra Leki.

Die Generalsekretärin und die Generalökonomin werden in den kommenden Tagen von der Generalleitung ernannt. Nach der Wahl der Generalratsschwestern brachten Generaloberin Mutter M. Rafaela und alle Kapitularinnen ihre Freude und ihren Dank über den Wahlausgang zum Ausdruck, überreichten den Gewählten Blumen und sagten ihnen ihre Gebetsunterstützung zu. Auch der Konvent des Provinzhauses in der Via dell‘ Olmata gratulierte sehr herzlich. Dann begaben sich alle in die Kapelle, um ein dankbares „Te Deum laudamus“ zu singen und sich sowie die gesamte Kongregation dem Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen.

Der Nachmittag stand auch heute wieder zur freien Verfügung.

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »