Statuty

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSECRATA
E LE SOCIETA DI VITA APOSTOLICA
Prot. N. B. 29-1/93
DEKRET

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, którego dom generalny znajduje się w Rzymie, przedłożyła Stolicy Apostolskiej „Statuty Dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”, uchwalone przez kapitułę generalną w 1992 r., prosząc o ich zatwierdzenie.

Wspólnota apostolska św. Elżbiety jest zrzeszeniem wiernych, którego celem jest wspieranie swych członków w realizowaniu zasad życia chrześcijańskiego. Żyjąc duchem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety pragną oni pełniej przeżywać we własnym środowisku swoje chrześcijańskie powołanie i poprzez dzieła czynnej miłości bliźniego dawać temu świadectwo. Członkowie Wspólnoty tworzą ze Zgromadzeniem duchową rodzinę, jednak bez właściwej przynależności członkowskiej do niego. W miarę swych możliwości biorą oni udział w jego modlitwach i apostolacie, wspierają jego działalność, mają udział w jego duchowych owocach.

Kongregacja ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego po dokładnym zapoznaniu się z treścią Statutów, niniejszym dekretem je zatwierdza, z zachowaniem pozostałych, obowiązujących przepisów prawnych. Przedłożone Statuty przechowywane są w archiwum tejże Kongregacji.
Niniejszemu dekretowi nie stoją na przeszkodzie inne postanowienia.

Rzym, dnia 8 grudnia 1993 r.
F. Javier Errazuriz O. – Sekretarz
Kard. Martinez – Prefekt

WSPÓLNOTA APOSTOLSKA ŚW. ELŻBIETY jest wspólnotą świeckich katolików, którzy zdecydowali się przeżywać bardziej intensywnie swoją konsekrację wypływającą z chrztu św. i przyczyniać się do rozszerzania Królestwa Bożego, przez udział w charyzmacie i posłannictwie ZGROMAZDENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY, ukazując swym życiem i działaniem miłosierną miłość Bożą.
Członkowie(kinie) Wspólnoty pozostają w świecie, żyją duchowością Zgromadzenia, realizują jego apostolat w Kościele, mają udział w duchowych owocach tej wspólnoty.
Wspólnie ze wspólnotą zakonną tworzą oni duchową rodzinę, bez właściwej przynależności członkowskiej do Zgromadzenia.

Działalność Wspólnoty Apostolskiej wypływająca z charyzmatu Zgromadzenia oraz pilnych potrzeb czasu, obejmuje uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy np.

a) pomoc ubogim, chorym w ich własnych mieszkaniach, w szpitalach i domach opieki, ludziom w podeszłym wieku, samotnym, rodzinom wielodzietnym,

b) opiekę nad ludźmi uzależnionymi i ich dziećmi,

c) troskę o ochronę życia nienarodzonych, pomoc samotnym matkom

d) modlitwę i ponoszone ofiary za Kościół, za świat i za wszystkich cierpiących.

Każdy katolik, bez różnicy wieku, stanu i zawodu, któremu bliska jest trudna sytuacja ubogich, chorych, cierpiących niedostatek, który czuje się powołany by w duchu św. Elżbiety nieść im pomoc, może stać się członkiem Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Do zasadniczych postaw koniecznych do owocnego działania nalezą:

a) zdecydowana wola naśladowania Jezusa Chrystusa, pragnienie ścisłej z Nim łączności,

b) świadectwo życia dla Chrystusa na wzór św. Elżbiety oraz Założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

c) gotowość niesienia pomocy, poświęcenia czasu i sił cierpiącym niedostatek,

d) przeświadczenie, że wszystko co czyni się bliźniemu, czyni się samemu Chrystusowi, zgodnie z Jego słowami: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40),

e) świadomość osobistej odpowiedzialności za zbawienie każdego człowieka.

Kandydaci(ki) którzy(e) pragną być przyjęci(te) do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, wnoszą do siostry odpowiedzialnej pisemną prośbę o przyjęcie oraz życiorys.
Włączenie do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety poprzedzone jest okresem próbnym, który trwa zazwyczaj jeden rok.
Kandydaci(tki) pragnący(ce) zostać członkami(kiniami) Wspólnoty św. Elżbiety winni(ne) dojść do rozpoznania swojej przydatności i zdolności w wypełnianiu tego rodzaju służby i spełniać coraz doskonalej warunki podane w rozdziale IV.
W okresie próby kandydatom(kom) towarzyszyć będzie radą i pomocą siostra odpowiedzialna oraz przewodniczący(ca).
Po upływie czasu próby zainteresowana osoba składa pisemną prośbę do przełożonej prowincji o przyjęcie do Wspólnoty. Siostra prowincjalna po wysłuchaniu zdania siostry oraz uzyskania zgody swej rady, decyduje o włączeniu do Wspólnoty.
Przyjęcie nowych członków(kiń) do Wspólnoty Apostolskiej odbywa się w uroczystość św. Elżbiety lub inne święto Zgromadzenia w domu zakonnym w ramach liturgii.

Kandydat(tka) składa wobec przełożonej prowincji oraz obecnej wspólnoty następujące przyrzeczenie:

„Ja …………………………….. pragnę być przyjęty(ta) do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety istniejącej przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety i mieć udział w Jego duchowości i apostolacie.
Dlatego przyrzekam wobec obecnej tutaj Wspólnoty, na ręce przełożonej prowincji siostry M. ………… oddać się całym sercem do dyspozycji Wspólnoty Apostolskiej, według Statutów tejże wspólnoty. Niech mnie w tym umacnia łaska Ducha Świętego oraz pomoc Najśw. Maryi Panny i św. Elżbiety.
W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen”

Po podpisaniu formuły przyrzeczenia kandydat(ka) staje się członkiem Wspólnoty Apostolskiej, otrzymuje jej Statuty oraz oznakę z wizerunkiem św. Elżbiety. Przyjęcie to zostaje odnotowane w spisie członków Wspólnoty Apostolskiej.

Włączenie się członków(kiń) Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety w duchu swojej Patronki i posłannictwo Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety będzie tym pełniejsze, im bardziej poznają i rozmiłują się w:

a) życiu św. Elżbiety i Założycielek Zgromadzenia,

b) charyzmacie Zgromadzenia i jego posłannictwie w Kościele,

c) jego ukierunkowaniu duchowym.

W tym celu – w miarę możliwości – siostra odpowiedzialna z pozostałymi członkami(kiniami) zarządu zorganizuje dla członków Wspólnoty jeden raz w miesiącu dzień pogłębienia duchowego.

Stałymi punktami tych dni powinny być:

– wspólna Ofiara Eucharystyczna,
– wprowadzenie i pogłębianie duchowości Wspólnoty Apostolskiej
– ocena minionego miesiąca oraz planowanie na przyszły,
– pogłębianie wzajemnych kontaktów między sobą.

Najważniejszymi źródłami, z których członkowie(kinie) Wspólnoty Apostolskiej czerpią duchową radość, siłę do wewnętrznego doskonalenia się i realizowania swej służby są:

a) codzienna modlitwa, także w szczególny sposób za żyjących i zmarłych członków(kiń) Wspólnoty,

b) Ofiara Eucharystyczna,

c) regularne korzystanie z sakramentu pokut

d) czytanie i rozważanie Pisma św.,

e) dokształcająca literatura religijna,

f) udział w imprezach religijnych organizowanych przez parafię (kręgi biblijne, spotkania modlitewne, dni skupienia …),

g) udział w kilkudniowych dorocznych rekolekcjach organizowanych przez zarząd prowincjalny.

Ćwiczeniami duchowymi, przez które członkowie(kinie) Wspólnoty Apostolskiej łączą się z siostrami Zgromadzenia są:

a) w miarę możliwości codzienna modlitwa różańcowa,

b) przeżywanie wtorku jako dnia św. Elżbiety

c) przeżywanie I – go Piątku miesiąca jako dnia ekspijacji i pamięci o bezgranicznej miłości Chrystusa dla ludzi,

d) kult Matki Bożej, która jest wzorem w wierze tak dla sióstr Zgromadzenia jak i dla członków Wspólnoty Apostolskiej i pomaga wzrastać w zjednoczeniu z Bogiem i służbie bliźnim.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety wspiera Wspólnotę Apostolską:

a) modlitwą za żyjących i zmarłych członków(kinie) i zamawia raz w miesiącu Mszę św. w intencjach Wspólnoty,

b) udzielaniem rad, pielęgnowaniem osobistych kontaktów

c) poprzez zaofiarowanie dalszego dokształcania.

Podtrzymywanie i rozwijanie wzajemnych kontaktów pomiędzy wspólnotą zakonną a Wspólnotą Apostolską św. Elżbiety, należy przede wszystkim do siostry odpowiedzialnej za Wspólnotę Apostolską.

Celem rozwijania ducha rodzinnego we Wspólnocie Apostolskiej oraz wzbogacania i pogłębiania wzajemnych kontaktów członkowie spotykają się:

– w miarę możliwości raz w miesiącu w ramach stałego dokształcania,
– na dorocznych zebraniach związanych ze sprawozdaniem przewodniczącego(ej).

Członkowie(kinie) Wspólnoty Apostolskiej mogą być zaproszeni na uroczystości zgromadzeniowe, jubileusze sióstr, ale także sami mogą organizować wspólne uroczystości i zapraszać na nie siostry.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. Elżbiety obchodzona jest jako ŚWIĘTO PATRONALNE Zgromadzenia oraz Wspólnoty Apostolskiej. Członkowie Wspólnoty mogą spędzić ten dzień wraz z siostrami na ustalonej placówce. Podczas Ofiary Eucharystycznej mogą oni odnowić swoje przyrzeczenia.

Członkowie(kinie) Apostolskiej Wspólnoty otrzymują:

– LISTY od przełożonej prowincji z okazji świąt Zgromadzenia,

– BIULETYN wydawany przez zarząd generalny, prowincjalny,

– Pismo wydawane przez zarząd Wspólnoty Apostolskiej nawiązujące do jej duchowości, zawierające informacje o jej działalności oraz inne wiadomości,

– zarząd generalny dwa razy w roku przekazuje zachęty i bodźce dla pogłębienia życia duchowego oraz szczególnego powołania członków(kiń) Wspólnoty.

Członkowie(kinie) starają się szerzyć nabożeństwo do św. Elżbiety i zabiegać o nowych członków(kinie), gotowych nieść pomoc cierpiącym niedostatek.

W skład kierownictwa Wspólnoty Apostolskiej wchodzą:

a) siostra odpowiedzialna

b) przewodniczący(ca)

c) dwóch(dwie) radnych(ne),

SIOSTRĘ ODPOWIEDZIALNĄ mianuje przełożona prowincji za zgodą swej rady na okres trzech lat. Kadencja może być każdorazowo przedłużana na dalsze trzy lata.

Do jej zadań należy:

a) troska o pogłębienie duchowości i apostolstwa Wspólnoty. Dokształcanie to przeprowadza osobiście względnie z siostrami
skierowanymi do tej pracy przez przełożoną prowincji,

b) ocena wspólnie z przewodniczącym(cą) wysuniętych przez członków Wspólnoty propozycji, inicjatyw odnoszących się do posługi apostolskiej, przedkładanie tych zamierzeń przełożonej prowincji do aprobaty,

c) podtrzymywanie serdecznych stosunków między Wspólnota Apostolską a zakonną,

d) przyjmowanie kandydatów(ek) i zaopiekowanie się nimi w okresie próby,

e) zaopiekowanie się archiwum Wspólnoty Apostolskiej.

PRZEWODNICZĄCEGO(CĄ) wybierają ze swego grona wszyscy członkowie Wspólnoty w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, na trzy lata. Kadencja może być każdorazowo przedłużana na dalsze trzy lata.

Zadaniem przewodniczącego(cej) przy współpracy radnych jest:

a) koordynowanie i popieranie działalności apostolskiej,

b) podejmowanie wszelkich inicjatyw, przyczyniających się do wzrostu i trwałości Wspólnoty, popieranie inicjatyw członków(kiń),

c) troska o realizację programu formacyjnego i dokształceniowego,

d) podtrzymywanie rodzinnej atmosfery we Wspólnocie,

e) zaopiekowanie się Kandytami(kami) w czasie próby

f) zwoływanie i przeprowadzanie spotkań z radnymi i z całą Wspólnotą,

g) sporządzania na zebrania doroczne sprawozdań odnoszących się do:
– stanu personalnego,
– działalności apostolskiej,
– przeprowadzanego dokształcania,
– innych wydarzeń w minionym roku,
– wykazu ofiar i innych dochodów, ich zarządzania.

Przewodniczący(ca) przed zebraniem rocznym przedkłada to sprawozdanie przełożonej prowincji i siostrze odpowiedzialnej.
RADNI(NE) są wybierani(ne) ze Wspólnoty, przez wszystkich członków(kinie) w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, na trzy lata. Mogą być ponownie wybrani(ne).

Do ich zadań przy współpracy z przewodniczącym(cą) należy:

a) troska o duchowy stan Wspólnoty Apostolskiej, popieranie inicjatyw związanych z dokształcaniem i omawianie ich z siostrą odpowiedzialną,

b) współdziałanie przy koordynacji zadań apostolskich, ukazywanie braków w ich właściwym realizowaniu, poszukiwanie jasnych rozwiązań,

c) nadzór wraz z siostrą odpowiedzialną przy zarządzaniu otrzymanymi ofiarami oraz innymi środkami pieniężnymi, podejmowanie decyzji odnośnie ich dalszego wydatkowania.

Przewodniczący(ca) oraz radni(ne) spotykają się regularnie z siostrą odpowiedzialną celem omówienia różnych spraw związanych z działalnością oraz rozwojem Wspólnoty Apostolskiej. Wszystkie ważne sprawy, zmiany i innowacje winny być omawiane wspólnie, a wynik obrad przedstawiony przełożonej prowincji.

Przewodniczący(ca) za zgoda siostry odpowiedzialnej i radnych, mianuje na trzy lata z członków(kiń) Wspólnoty z możliwością przedłużenia kadencji na dalsze trzy lata:

a) KASJERA(KĘ)
Do jego(jej) obowiązków należy zarządzanie ofiarami i innymi dochodami oraz przygotowanie dla kierownictwa Wspólnoty sprawozdania z wydatków,

b) SEKRETARZA(KĘ)
Do jego(jej) obowiązków należy:
– nawiązywanie kontaktów z rożnymi urzędami i poradniami z którymi współpracuje Wspólnota Apostolska
– załatwianie korespondencji
– prowadzenie kroniki oraz protokołu ze spotkań we Wspólnocie.

Wspólnota Apostolska nie posiada żadnego majątku i nie dysponuje żadnymi regularnymi dochodami. Ni przyznaje też swym członkom żadnej rekompensaty za wykonywane usługi.
Konieczne wydatki związane z działalnością apostolską lub administracyjną pokrywane są z ofiar. W przypadku rozwiązania danej grupy Wspólnoty Apostolskiej wszelkie pozostające w kasie ofiary pieniężne zostaną przez przełożoną prowincji za zgodą jej rady przeznaczone na cele charytatywne innej grupy Wspólnoty.

Członek(kini) który(a) zamierza opuścić Wspólnotę Apostolską winien(na) podąć na piśmie skierowanym do przełożonej prowincji przyczyny, dla których decyduje się to uczynić. Przełożona prowincji informuje o tej decyzji siostrę odpowiedzialną i przewodniczącego(cą).
Jeśli uzna się to za wskazane, można w ramach spotkania urządzić pożegnanie we Wspólnocie.
Opuszczających Wspólnotę członków(kinie) otaczamy naszą modlitwą.

„MUSIMY LUDZI USZCZĘSLIWIAĆ”
św. Elżbieta

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że powołałeś nas do naśladowania Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Odnawiamy z radością nasze przyrzeczenia, oddania się całym sercem do dyspozycji WSPÓLNOTY APOSTOLSKIEJ ŚW. ELŻBIETY według Statutów tejże Wspólnoty.

Miłosierny Boże, który znasz naszą słabość, obfitością łaski swojej przybądź nam z pomocą, abyśmy wiernie wypełniali złożone Tobie przyrzeczenia, w duchu Założycielek Zgromadzenia.
Niech nas w tym wspomaga łaska Boża, oraz pomoc Najświętszej Maryi Panny i św. Elżbiety.
W Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen

Idź do góry
Translate »