XXVI Kapituła Generalna 2023

25.09.2023

W Rzymie odbywają się obrady XXVI Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

Temat przewodni Kapituły:

 „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). W mocy Ducha Świętego trwajmy wiernie w charyzmacie i duchowości naszego Zgromadzenia”

Tematyka XXVI Kapituły Generalnej naszego Zgromadzenia pragnie ukierunkować nas i przypomnieć na nowo istotę naszego powołania zakonnego. Żywimy nadzieję, że wydarzenie to napełni nas nowym zapałem, dynamizmem, odwagą, stanie się twórczym zrywem w podejmowaniu wyzwań jakie niesie z sobą przyszłość.

Aktualne wiadomości można znaleźć na stronie internetowej XXVI Kapituły Generalnej:

https://selzbietanki.com/kapitula-generalna-2023/

Można też do nas napisać na specjalny adres mailowy Kapituły Generalnej:

generalnakapitula@gmail.com

In Rom tagt das XXVI. Generalkapitel der Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth

Thema des Kapitels:

 „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5) – Lasst uns in der Kraft des Heiligen Geistes dem Charisma und der Spiritualität unserer Kongregation treu bleiben.

Dieses Thema möchte uns von neuem an das Wesentliche unserer Ordensberufung erinnern und uns danach ausrichten. Wir hoffen, dass das Generalkapitel uns mit neuem Eifer, neuer Dynamik und neuem Mut erfüllt und zu einem kreativen Impuls angesichts der Herausforderungen der Zukunft wird.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite des XXVI. Generalkapitels:

https://selzbietanki.com/kapitula-generalna-2023/

Es gibt auch eine besondere Mail-Adresse für das Generalkapitel: generalnakapitula@gmail.com

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »