Kwiecień 2023 – Wierzyć aby rozumieć

01.04.2023

„Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się"(Iz 7,9).

Papień Franciszek pisze: „Ponieważ Bóg jest wiarygodny, jest rzeczą rozsądną wierzyć w Niego, budować własne bezpieczeństwo na Jego słowie. Tego Boga Izajasz nieco dalej nazwie dwa razy «Bogiem-Amen» (por. Iz 65, 16), niewzruszonym fudamentem wierności przymierzu. I dalej: „Prorok nawołuje do zrozumienia dróg Pańskich, by w wierności Boga znaleźć mądry zamysł kierujący wiekami” (LF 23).

Doświadczamy, że Bóg jest blisko jako kochający i kierujący naszym życiem Ojciec, tylko wtedy, gdy Mu ufamy. Podobnie jest ze zrozumieniem: ufając Jego słowu i wierności wobec nas, lepiej zrozumiemy prawdy naszej wiary i drogi, którymi On nas prowadzi. Prorok Izajasz mówi: „Jeśli nie uwierzycie, nie ostoicie się”. Wynika z tego, że nie rozumienie jest źródłem wiary, ale wiara jest źródłem rozumienia, ponieważ to ona prowadzi nas do prawdy. Jednakże potrzeba wzajemności zaufania i zrozumienia, abyśmy z łaską Bożą mogli wzrastać w wierze i miłości oraz postępować na drodze świętości. Papież Franciszek mówi, że „nie można rozdzielać miłości i prawdy. Bez miłości prawda staje się zimna, bezosobowa, uciążliwa dla życia konkretnej osoby” (LF 27).

Pytania do refleksji:

  • Jaką rolę w moim poszukiwaniu prawdy odgrywa zaufanie do Boga?
  • Czy Słowo Boże jest fundamentem, na którym buduję swe życie wiary?

Do pogłębienia tematu formacji:

  • Fides et Ratio, św. Jan Paweł II
  • Rok Wiary. Wiara w Boga domaga się zaangażowania rozumu; Benedykt XVI, Audiencja generalna 21 listopada 2012 r.

„Przypominanie o więzi wiary z prawdą jest dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebne, właśnie z powodu kryzysu prawdy, jaki przeżywamy” (LF 25).

Udostępnij:
Idź do góry
Translate »