Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Eucharystia a Serce Jezusowe

Spis treści

5. Eucharystia a Serce Jezusowe

Kultu Serca Jezusowego nie można oddzielić od Eucharystii. Na miłość Bożego Serca powinniśmy odpowiadać naszą miłością. Tak jak Jezus oddał się dla nas cały, podobnie i my mamy oddawać siebie i swoje życie dla innych. Matka Maria przykładem swojego życia ukazała nam co konkretnie w codziennym życiu znaczy kochać, tak jak Jezus kochał. Podobnie jak ona musimy otwierać się na miłość Jezusa, aby móc ją dalej przekazywać (por. D 1.3).

Uczestnicząc we Mszy św. jednoczymy swoje serce z Sercem Jezusowym. Miłość do Eucharystii, od początku istnienia naszej Wspólnoty zakonnej, jest istotnym elementem jej duchowości. Tę prawdę podkreśla wyraźnie „Ratio Institutionis”, ukazując postawę naszych Założycielek w odniesieniu do kultu Najświętszego Serca Jezusowego: ”Kontemplacja przebitego Serca Jezusowego zbliżyła nasze Założycielki do tajemnicy Jego Ofiary na Krzyżu, a tym samym do Ofiary Eucharystycznej. W Bożym Sercu widziały one źródło, z którego mogły czerpać siły do pełnego oddania się i ofiary” (RI 3.2). Czuły się wezwane, aby upodobnić się do Serca Bożego w Jego oddaniu się ludziom przez swą pełną miłości i bezinteresowną służbę ubogim i chorym. Ich istnienie i działanie przenikało pragnienie czynienia wszystkiego z miłości ku Bogu (por. RI 3.2). Artykuł 60 naszych Konstytucji podkreśla, że: „Kult ten zawiera w swej treści uwielbienie bezgranicznej miłości Jezusa do ludzkości i Jego bezwarunkowego oddania się Ojcu”. W Akcie poświęcenia się Matek Założycielek Najświętszemu Sercu Jezusowemu z dnia 27.09.1842, modlimy się: „O Boskie Serce Jezusa, obyśmy mogły adorując Cię w Przenajświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina, okazać Tobie podobną cześć i miłość, jaką Ty sam Ojcu Niebieskiemu okazujesz”. Akt poświęcenia ukazuje nam całą głębię miłości, jakiej uczyła się Matka Maria każdego dnia w szkole Bożego Serca i całym swym życiem odpowiedziała na tę miłość.

Autor biografii podkreśla: „W swoim mieszkaniu, przed obrazem Serca Pana Jezusa, poświęciła razem ze współsiostrami siebie i całą swą przyszłość Boskiemu Mistrzowi. Boskie Serce Jezusa było dla niej wzorem cichości i cierpliwości ” (Matka Maria, s. 201). Matka Maria w okólniku z roku 1869 zachęca Siostry: „Uczmy się od Serca Jezusowego ze szczególną cierpliwością znosić słabości naszych bliźnich”; poleca Siostry Bożemu Sercu i prosi je również o modlitwę za siebie: „Polecam i zamykam wszystkie w Boskim Sercu i proszę pamiętajcie o mnie w waszych modlitwach” (Matka Maria, s. 461). Wpatrując się w Boskie Serce Zbawiciela żyła konsekwentnie Ewangelią. Tak jak Serce Jezusowe, również i jej serce pełne było miłosierdzia, przejęte współczuciem dla innych. W Konstytucjach z roku 1871 czytamy: „Podczas Mszy św. Siostry powinny Panu Bogu gorąco polecać potrzeby własne i Zgromadzenia. Serce swe połączyć z Boskim Sercem tak, by całodzienne prace pomnażały ich zasługi i podobały się Bogu”. Za przykładem Matki Marii, czerpiąc z Serca Jezusowego, źródła prawdziwej miłości, uczmy się pokory, cichości, cierpliwości, miłości do Boga i bliźnich. W Sercu naszego Zbawiciela szukajmy schronienia oraz wewnętrznej siły do pełnienia miłosiernej posługi najbardziej potrzebującym.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE