Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Eucharystia - szkołą jedności

Spis treści

4.1. Eucharystia - szkołą jedności, pojednania

Eucharystia jest ucztą, na którą zaprasza nas sam Jezus, w czasie której daje nam Swoje Ciało i Swoją Krew na pokarm: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (…) Pijcie z tego wszyscy, to jest Krew mojego Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mt 26, 26.28). Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa jest znakiem wielkiej zażyłości człowieka z Bogiem, znakiem miłości, jedności i pokoju, staje się naszą „komunią”, źródłem najgłębszego zjednoczenia z Nim oraz z braćmi. Żywieni i umocnieni Eucharystią odczuwamy naturalną potrzebę dążenia do pełnej jedności, miłości, o którą tak żarliwie prosił Chrystus w Wieczerniku: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17,11). Eucharystia, jako sakrament jedności, łącząc nas głęboko z Chrystusem, powinna prowadzić nas do jedności braterskiej.

W Eucharystii, Bóg pomaga człowiekowi pojednać się z sobą, jest ona też miejscem pojednania z bliźnimi. Eucharystia wzywa nas do przebaczenia i uczy nas przebaczać. Przebaczenie jest najwyższym wymiarem miłości, kształtowanej w szkole Eucharystii. Jezus mówi: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” (Mt 5,23-24).

Matka Maria w pierwszym okresie swej działalności, narażona na wiele przykrości, upokorzeń, nie zrażała się, ale pełna ufności w Bogu, spokojnie i bez rozgłosu służyła chorym, ubogim, najbardziej potrzebującym. Nie chowała w sercu urazy do nikogo, ale jak podkreśla autor biografii pierwsza podała rękę do zgody: „To przecież ksiądz Neumann powinien przeprosić Matkę Marię za spowodowane krzywdy, upokorzenia, a nie odwrotnie. Jednak Matka Maria z Franciszką Werner w głębokiej pokorze wyszły mu naprzeciw” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 205).

Jeżeli chcemy nasze życie uczynić Eucharystią, nie możemy uciekać od naszych wspólnot, od Współsióstr, nie możemy żyć na odległość. Ofiary Eucharystycznej nie może składać ktoś, kto ma „coś przeciwko bratu”, kto nie jest pojednany z bliźnim. Eucharystia uczy nas innego spojrzenia na nas samych i na naszych bliźnich, pozwala nam wyleczyć się z ludzkiego zaślepienia w patrzeniu na siebie i innych. Jeśli Bóg kocha nas takimi jakimi jesteśmy, tak samo i nas zaprasza, abyśmy kochali siebie i bliźnich również takimi, jakimi siebie widzimy. Przebaczenie i pojednanie bywa nieraz bardzo trudne. Jeśli miłość czerpie ze swego ostatecznego źródła, jakim jest miłość Boga – czyli z Eucharystii, to przebaczenie staje się możliwe w każdej sytuacji. Matka Maria w 1860 r. pisała do Mistrzyni Nowicjatu Siostry Teresy Lorenz: „Bóg jest moim dobrym Ojcem i spogląda na mnie z miłością”, a do Sióstr: „Ćwiczmy się w szczerej miłości Boga i bliźniego, w pokoju zgodzie, w serdecznym współczuciu z ubogimi i chorymi, we wzajemnej cierpliwości” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 370, 492). Kształtując naszą miłość w szkole Eucharystii, jesteśmy zaproszone do budowania Wspólnoty, która potrafi przebaczać i kochać wszystkich bezinteresownie. Nasze uczestnictwo w Eucharystii nie może być wyizolowane z naszego codziennego życia, winno pogłębiać nasze wzajemne relacje. Z Eucharystii mamy czerpać siłę do wzrastania w miłości i jedności, w dziękczynieniu i wdzięczności.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE