Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Eucharystia - prawdziwą szkołą miłości

Spis treści

4. Eucharystia - prawdziwą szkołą miłości w życiu i posłannictwie Matki Marii

Eucharystia, Tajemnica nieskończonej miłości, uczy nas miłości, uczy pełnego zawierzenia, solidarnego poświęcenia życia dla innych, wyzwala od lęku, obaw, grzechu, słabości, pozwala nam trwać mężnie w radosnym przeżywaniu chrześcijańskiego powołania. Jesteśmy „wspólnotą ochrzczonych”, osobami które wyrażają i potwierdzają swoją tożsamość przede wszystkim poprzez sprawowanie Ofiary Eucharystycznej (por. EE, 32). Sercem każdej Wspólnoty zakonnej, źródłem jej misji i obecnością, która nieustannie ją odnawia jest Eucharystia. Żeby nasze życie zakonne, wspólnotowe uczynić Eucharystią musimy mieć świadomość tego dla Kogo żyjemy, świadomość że cała nasza istota należy do Boga i musi do Niego należeć z każdym dniem coraz bardziej. Eucharystia uobecnia mękę i śmierć Syna Bożego, najwyższy znak miłości Boga do człowieka. Jako sakrament miłości, wychowuje do miłości. W Eucharystii, Jezus nieustannie oddaje się w ręce Ojca dla nas i za nas, w tym akcie oddania się Syna Ojcu i my uczestniczymy, wszyscy jesteśmy zaproszeni do włączenia się w Ofiarę Eucharystyczną. Ojciec św. Jan Paweł II podkreśla: „Prawdziwie w Eucharystii (Jezus) objawia nam swoją miłość, która posuwa się ‘aż do końca’ (por. J 13,1) – miłość, która nie zna miary” (EE, 11). Tę nieskończoną miłość Boga do nas, może nam przybliżyć kontemplacja Eucharystii, żywe uczestnictwo w Niej.

Eucharystia nie tylko objawia nieskończoną miłość Boga do człowieka, ale napełnia nas tą samą miłością, ucząc miłości Boga, ludzi, świata, siebie samego. Dzięki Eucharystii możemy kochać tą samą miłością, którą kocha nas Bóg. Tak jak Matka Maria musimy pogłębiać naszą więź z Chrystusem, wzrastać duchowo i pełnić z radością nasze elżbietańskie posłannictwo. Bóg-Człowiek w Komunii św. oddaje się nam do całkowitej dyspozycji, nie może już więcej nam dać. Ta niezwykła bliskość, intymność Boga z człowiekiem leczy nasze zranione serca, umacnia nas w dobrym, dodaje nam sił do wypełniania obowiązków, pomaga nam przezwyciężać różne trudności, otwierać się na innych, widzieć w drugim człowieku oblicze samego Boga. Źródłem, z którego bierze początek bohaterstwo każdej miłości, jest miłość Jezusa do swojego Ojca. Źródłem bohaterskiej, możemy powiedzieć, heroicznej miłości Matki Marii była jej miłosna więź z Jezusem. Nie skupiała uwagi na sobie, nie szukała podziwu i pochwały dla siebie. Wyraźnie podkreślił to Ksiądz Schwalme podczas mowy pogrzebowej: „Nie wolno mi jej chwalić wbrew jej woli i wbrew jej postawie, jaką przez całe życie jaśniała (…) Nic nie było jej bardziej niemiłe niż pochwała, choćby najbardziej zasłużona” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 510).

Eucharystia powinna stać się również dla nas „szkołą prawdziwej miłości”, w której mamy uczyć się ofiarnie dawać innym, tak jak to czyniła Matka Maria, nasze Założycielki, które jak czytamy w Dyrektorium: „z miłości ku Bogu poświęcały czas i siły cierpiącej ludzkości z zaangażowaniem wszystkich zdolności i środków, a nawet poświęceniem własnego życia i narażeniem się na przedwczesną śmierć ”(D 1.1). W okólniku z 1869 r. Matka Maria pisze do Sióstr: „Naszym podwójnym obowiązkiem jest wykazać, że głównym celem naszego życia jest wierne i sumienne wypełnianie obowiązków z miłości ku Bogu”. Przyjmowała ona miłość Chrystusa, otwierała się na nią i z codziennej Ofiary Eucharystycznej, przebywania na modlitwie czerpała siły i moc do dawania świadectwa, do ukazywania innym ojcowskiej dobroci i miłości Boga. Eucharystia była dla Matki Marii - i powinna być również dla nas - nieocenionym skarbem, z którego zaczerpnąć możemy z samego źródła łaski siłę, pociechę, wsparcie. Matka Maria, idąc za przykładem Chrystusa, nie oszczędzała swoich sił. Z pełną miłością była gotowa oddać i poświęcić życie dla tych, którzy potrzebowali pomocy, z pełnym zaufaniem złożyła swoje życie w ręce Boże zachęcając do tego oddania również Siostry: „Złóżmy z pełnym zaufaniem nasz los w ojcowskie ręce Boga” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 492).

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE