Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Matka Maria a życie modlitwy

Spis treści

3. Matka Maria a  życie modlitwy

Matka Maria dobrze rozumiała ważność modlitwy, wiedziała, że tam, gdzie jest modlitwa, zatopienie w Bogu, tam przez codzienność dochodzi do dotknięcia świętości. Z pierwszego Porządku dnia z roku 1844, dowiadujemy się, że przebywała ona codziennie przynajmniej dwie godziny na modlitwie. Już na początku działalności - jak podaje autor biografii - jeden z pokoi został zamieniony na oratorium, gdzie mogły odprawiać swoje ćwiczenia duchowe: „Siostry urządziły sobie pokój modlitewny …. stoi w nim mały ołtarzyk oraz cztery klęczniki” (Matka Maria, s. 371). Znane są starania Matki Marii o kaplicę domową, miejsce wspólnej i indywidualnej modlitwy. W 1860 r. prosiła Księdza Biskupa wrocławskiego o pozwolenie na odprawianie Mszy św. w ich „kaplicy-oratorium”. Ze względu jednak na zbyt małe pomieszczenie takiego pozwolenia nie otrzymała, Siostry chodziły na Mszę św. do pobliskiego Kościoła parafialnego.

W Dodatku do Statutów z roku 1859 w paragrafie 6 podkreślono ważność modlitwy i wskazano na umiejętność łączenia modlitwy i pracy: „Ponieważ modlitwa jako środek pożyteczny, znakomity i konieczny, jest jakoby duszą życia chrześcijańskiego, pewnym rodzajem więzi łączącej nas w miłości z Bogiem, podnoszącej duszę ku niebu, wypraszającej Bożą łaskawość, łaskę i miłosierdzie dla nas i świata, winna zatem być żarliwa i wypełniać cały nasz trud codzienny. Gdzie bowiem brak jest modlitwy, tam nie trudno o upadek moralny” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 365). W Konstytucjach z roku 1871 podkreślono troskę o życie modlitwy oraz pogłębienie życia wewnętrznego. W pierwszym paragrafie czytamy: „Św. Augustyn mówi: ’kto dobrze modlić się umie, ten też dobrze żyć umie’. Zaiste modlitwa jest oddechem duszy i dlatego Siostry szare ukochają modlitwę”. W rozdziale VIII, paragraf 3 czytamy: „Stąd też życie Sióstr powinno być ukryte zgodnie z napomnieniem św. Pawła (Kol 3,3) z Chrystusem w Bogu. Modlitwa i rozmyślanie, ołtarz i tabernakulum, komunia sakramentalna i duchowna powinny zawsze umacniać, pomnażać i dokonać owej mistycznej jedności serca z Chrystusem”.

  Matka Maria często przypominała Siostrom jak ważnym środkiem jest modlitwa. W okólnikach skierowanych do Sióstr pisze: „Nic więcej nie mogę uczynić jak tylko zwrócić się do Kochanych Sióstr w gorącej modlitwie i silnej ufności” ; „Bóg nikomu nie odmawia swej pomocy, tylko przy wytrwałej modlitwie można pokonać złe nawyki i zdobyć pokój serca” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 461). W roku 1868 prosi Siostry o modlitwę w intencji zatwierdzenia Zgromadzenia: „Proszę modlić się w tej intencji gorąco i ofiarować wszystkie dobre uczynki, aby spełniła się wola Boża” (Matka Maria, s. 443). W ostatnim okólniku prosi o modlitwę za siebie, za Ojca św. oraz za Kościół: „Módlcie się proszę, abym i ja swoje obowiązki wiernie wypełniała i przez to zbawiła swoją duszę”, dalej czytamy:„Niechaj każda Siostra modli się codziennie we Mszy św. za Ojca św. i za ciężko prześladowany Kościół” (Matka Maria, s. 492-493).

Ksiądz Artur König, który znał bardzo dobrze Matkę Marię, w mowie wygłoszonej wieczorem po pogrzebie w kaplicy Sióstr, podkreślił jej ducha modlitwy: „Drogiej Matki nie ma wśród nas, jej miejsce w kaplicy, gdzie chętnie uczestniczyła w nabożeństwach jest puste” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s 520). Mistrzyni Nowicjatu Siostra Teresa Lorenz w swoim wspomnieniu zaznaczyła, że Matka Maria: „Lubiła modlitwę i pielęgnowała ją w życiu” (Matka Maria, s. 541). Ksiądz Biskup Ludwik Wahl z Drezna w przemówieniu z okazji 50-rocznicy istnienia Zgromadzenia powiedział:„Już w domu była duszą modlitwy i wszelki nacisk kładła jedynie na modlitwę, jasne jest, że od samego początku starała się szczerze, by pierwsze i ostatnie chwile, w których wolną była od pielęgnacji chorych, spędzić jak Maryja u stóp Jezusa w myślach o Bogu. Ta tęsknota za świętością, jest też tym, drogie Siostry, co ją w moich oczach szczególnie wyróżnia” (E. Frankiewicz, Matka Maria, s. 533).Ducha modlitwy Matki Marii podkreślił również autor biografii: „Analizując działalność Matki Marii trzeba przyznać, że jej życiu towarzyszyła ustawiczna modlitwa. Mimo stałego kontaktu z wszystkimi warstwami społeczeństwa, mimo absorbującej administracji Zgromadzenia, jej duchowość nie została wchłonięta przez sprawy, troski materialne, ani też zagłuszona duchem doczesności. Wśród ustawicznego ruchu, była skupiona i umiała zmieniać swoje życie i całego Zgromadzenia w ciągłą modlitwę” (Matka Maria, s. 201). Ponadto zaznaczył, że dla Matki Marii modlitwa była codziennym pokarmem „ona ją podnosiła z doczesności w świat nadprzyrodzony, wzbogacała w cnoty i zasługi, a przez to uświęcała i zbliżała do Boga” (Matka Maria, s. 203).

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE