Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Zakończenie

Spis treści

Zakończenie

Spoglądanie z wdzięcznością na przykład życia Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert, powinno rozbudzić w nas zapał do przeżywania z jeszcze większą miłością naszego powołania, do świadomego przeżywania zjednoczenia z Chrystusem podczas Eucharystii jako „uprzywilejowanego spotkania z Panem”, gdzie urzeczywistnia się w pełni „zażyłość z Chrystusem”, upodobnienie do Niego, utożsamianie się z Nim” (por. VC 95; RCh 26).

Za wzorem Matki Marii, z codziennej Ofiary Eucharystycznej czerpmy siły do wypełniania powierzonej nam misji, abyśmy mogły innych obdarowywać miłością. Umiejmy odkrywać prawdziwe oblicze Chrystusa obecnego w Ewangelii, w sakramentach, w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii oraz w sercu każdego człowieka. Ważne jest, abyśmy trwały zjednoczone wokół Jezusa Eucharystycznego, a wierne otrzymanemu charyzmatowi za przykładem Matki Marii czerpały światło, siłę i moc z Eucharystii, będąc otwartymi na rozległe perspektywy Kościoła powszechnego pełniły misję ewangelizacyjną i stawały się nieustraszonymi świadkami miłości miłosiernej. Aby w pełni realizować tę misję, musimy tak jak Matka Maria dbać o to, żeby nie zabrakło niezbędnego pokarmu duchowego modlitwy i intensywnego życia sakramentalnego. Przypominają nam o tym nasze Konstytucje: „Chrystus w Najświętszym Sakramencie jako centrum naszej wspólnoty jest stale obecny wśród nas. Dlatego też często przebywamy na adoracji w kaplicy (…) Aby zachować wewnętrzną łączność z Bogiem w ciągu dnia, wykorzystujemy chętnie każdą okazję do modlitwy osobistej” (K 49;50).

Ojciec św. Jan Paweł II w czasie audiencji do Uczestniczek XXIII Kapituły Generalnej powiedział: „Naśladujcie przykład Waszych Założycielek, które pielęgnowały osobisty dialog z Chrystusem. Niech każdy program Waszej działalności apostolskiej wypływa z nieustannej komunii z Nim. Troszcząc się o intensywne życie modlitwy wsłuchując się w głos Boży, będzie wam łatwiej zapewnić braciom i siostrom potrzebującym, nie tylko pomoc materialną, ale także nieść im pociechę duchową” (Rzym, 15.11.2004). Jako osoby konsekrowane musimy starać się coraz głębiej poznawać tę Tajemnicę naszej wiary, otaczać Jezusa Eucharystycznego szczególną miłością i czcią oraz odważnie wyznawać swą wiarę w realną obecność Chrystusa. Jeżeli Eucharystia będzie „źródłem i szczytem” naszego życia konsekrowanego i naszej posługi, jeżeli w niej znajdziemy moc i siłę potrzebną do stawiania czoła różnorakim zadaniom, wtedy każdy nasz dzień stanie się prawdziwie „eucharystyczny”.

Prośmy o wielką miłość do Eucharystii, o umocnienie naszej wiary, naszej nadziei, aby Msza św., Komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu stały się dla nas źródłem coraz intymnego zjednoczenia z Bogiem oraz źródłem pełniejszej miłości siostrzanej. Niech Eucharystia ogarnie całe nasze życie, niech nas przemienia, aby z niej czerpała moc nasza miłość Boga i bliźniego, abyśmy dawali świadectwo przed światem o Jego miłości miłosiernej.

Życzmy sobie, aby te dni naszych spotkań pomogły nam w ożywieniu naszej miłości do Chrystusa Eucharystycznego, w pełniejszym zgłębieniu i przeżywaniu Ofiary Eucharystycznej, budowaniu naszego życia konsekrowanego na jej fundamencie, w owocnym realizowaniu posłannictwa w Kościele i w świecie. Jezusowi Eucharystycznemu zawierzmy wszystkie nasze troski, radości, trudy. W naszej dalszej pielgrzymce niech wspomagają nas święci Patronowie, Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert, Matki Założycielki, a Boskie Serce naszego Zbawiciela i Najświętsza Maryja „Niewiasta Eucharystii”, niech nas prowadzą i wspierają, aby wszyscy odnaleźli Chrystusa obecnego wśród nas i zarazem ukrytego w Eucharystii. Niech On nam wszystkim przewodzi i błogosławi.

Pragnę serdecznie podziękować Przewielebnej Matce Generalnej za powierzenie mi tego tematu w celu ukazania znaczenia Eucharystii w życiu i posłannictwie Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert, która zostawiła nam przykład prawdziwego umiłowania i zawierzenia Chrystusowi utajonemu pod postaciami eucharystycznymi.

Siostra M. Paula Zaborowska

 

 

Panie Jezu Chryste,
zaprosiłeś mnie do Twojego Stołu.
To Twoja miłość
pragnie dać mi nowe życie.
Mogę na nowo przyjąć Twoje Słowo,
Twoje Ciało i Twoją Krew,
aby oczyszczać się
i pogłębiać przyjaźń z Tobą.

Moje życie złączone z Twoją śmiercią
i Twoim zmartwychwstaniem
niech będzie radością dla Ojca Niebieskiego
i błogosławieństwem dla ludzi.

Przyjmując Ciebie w Eucharystii,
przyjmuję samego siebie
według Twojego planu
i mojego powołania.
Nie pragnę być niczym innym,
niż darem dziękczynienia –
Eucharystią.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE