Zwołanie Kapituły

Zwołanie Kapituły Generalnej 2016

Rzym, dnia 3 października 2015 r.

Kochane Siostry,

W obchodzonym w Kościele Roku Życia Konsekrowanego przeżywać będziemy przygotowania do kolejnego, ważnego wydarzenia w naszej elżbietańskiej Wspólnocie, jakim jest zbliżająca się XXV Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia. W związku z tym, w oparciu o art. 191 i 193 naszych Konstytucji, niniejszym listem okólnym zwołuję ją na dzień 3 października 2016 r. Oficjalne zakończenie Kapituły Generalnej nastąpi w dniu 27 października 2016 r. Dzięki życzliwości Sióstr prowincji włoskiej i tym razem obrady Kapituły będą odbywać się w naszym Domu Prowincjalnym w Rzymie, przy via dell’Olmata 9.

Kapituła Generalna, tak jak to przewiduje obowiązujące Prawo Kanoniczne w kan. 631 oraz nasze Konstytucje w art. 187, ma wyznaczone cele, zadania, kompetencje. Zadaniem Kapituły jako najwyższej instancji ustawodawczej wewnątrz Zgromadzenia jest umacnianie jedności, a także odpowiedzialności wszystkich Sióstr za dobro całej wspólnoty zakonnej. Do najważniejszych zadań Kapituły Generalnej, poza wyborem zarządu generalnego należy „rewizja naszego życia i nowe jego ukierunkowanie w relacji do charyzmatu naszych Założycielek, stosownie do wymagań czasu“, jak również podjęcie ewentualnych koniecznych zmian niektórych artykułów naszych Konstytucji lub Dyrektorium (zob. K 187). Członkinie kapituły generalnej – jak podkreśla posynodalna Adhortacja apostolska Vita consecrata – wezwane są „do rozeznania, w świetle Ducha Świętego, odpowiednich sposobów zachowania i uobecnienia w różnych sytuacjach historycznych i kulturowych charyzmatu Instytutu oraz jego dziedzictwa duchowego“ (VC 42).
Mając na uwadze aktualną sytuację naszego Zgromadzenia jak również naglące potrzeby Kościoła i świata, Uczestniczki Konferencji Plenarnej obradującej w 2014 r. w Rzymie zaproponowały na obrady XXV Kapituły Generalnej następujący temat przewodni:

„Panie, przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5).
Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”.

Tematyka zbliżającej się XXV Kapituły Generalnej, a więc jubileuszowej kapituły naszego Zgromadzenia pragnie ukierunkować nas i przypomnieć na nowo istotę naszego powołania zakonnego. Żywimy nadzieję, że wydarzenie to napełni nas nowym zapałem, dynamizmem, odwagą, stanie się twórczym zrywem w podejmowaniu wyzwań jakie niesie z sobą przyszłość. Ratio Institutionis przypomina nam w tym względzie, że: „Nasze życie zakonne opiera się na wierze, co wyraża się w pełnym ufności przyjęciu Osoby Jezusa Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny, w stałej gotowości dawania odpowiedzi na Jego wezwanie“ (RI 6.7). Załączony do niniejszego okólnika zbiór krótkich tekstów, może być pomocą do osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tematyką Kapituły Generalnej oraz do podjęcia w tym względzie innych inicjatyw. W trosce o owocny przebieg Kapituły, jak i twórczą wierność pierwotnemu charyzmatowi, zwracam się z serdeczną prośbą do Kochanych Sióstr o aktywne włączenie się w przygotowania do Kapituły Generalnej poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową, rozważanie Słowa Bożego, kapituły odnowienia, nabożeństwa pokutne, dzielenie się swoimi przemyśleniami, wyrażenie swoich propozycji, postulatów i życzeń. Prawo Kanoniczne w kan. 631 oraz nasze Dyrektorium w art. 193.1 gwarantują nam możliwość udziału w wydarzeniach Kapituły i zachęcają wyraźnie do odpowiedzialnego włączenia się w jej przygotowanie.

Tym razem w przygotowaniach do najbliższej Kapituły Generalnej zrezygnowałyśmy z tradycyjnych ankiet z pytaniami. Jednak każda Siostra w oparciu o w/w artykuł Dyrektorium ma prawo przesłać do generalatu na piśmie swoje własne propozycje, sugestie. Bardzo prosimy o przysłanie przygotowanych propozycji, wniosków bezpośrednio do generalatu najpóźniej do dnia 1 marca 2016 r. Uporządkowaniem i opracowaniem całości przesłanych materiałów zajmie się wyznaczona, zgodnie z art. 193.1 naszego Dyrektorium, specjalna Komisja.

Do dobrego przygotowania prac Kapituły Generalnej, jej pomyślnego i owocnego przebiegu potrzeba nam pomocy Bożej, a z naszej strony uległego poddania się kierownictwu Ducha Świętego, postawy głębokiej wiary i całkowitego zawierzenia Bogu na wzór naszych Założycielek.

W imieniu całego Zarządu Generalnego zwracam się do Kochanych Sióstr z serdeczną prośbą, aby po otrzymaniu niniejszego listu okólnego, rozpoczęły odmawiać codziennie, w ustalonym przez Konwent czasie, dowolnie wybraną modlitwę do Ducha Świętego i Maryi, Matki naszej wiary i nadziei oraz krótkie wezwanie do św. Elżbiety i naszych Matek Założycielek. Do tych modlitw starajmy się dołączyć swoje ofiary, trudności i znoszone w cichości serca cierpienia. Duch Święty znając naszą dyspozycyjność i otwartość z pewnością wskaże nam jeszcze wiele innych możliwości duchowego wkładu w efektywny przebieg Kapituły.

Podejmując z ufnością trud naszych przygotowań do zbliżającej się Kapituły Generalnej zawierzamy Duchowi Świętemu wszystkie prace, a Matkę Najświętszą i Patronów naszego Zgromadzenia wraz z bł. Marią Luizą prosimy o wszelkie potrzebne łaski i opiekę nad całą naszą elżbietańską Wspólnotą.

Pozostając w duchowej łączności, przesyłam od całego Zarządu Generalnego wiele siostrzanych pozdrowień,

S.M.Samuela Werbińska
przełożona generalna

S.M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Idź do góry
Translate »