Menu

Rzym, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Wyróżniony

Rzym, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

„Zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku”. (Dz 2, 6b) Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Czas wielkanocnej radości prowadzi nas do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego nazwanej także Pięćdziesiątnicą. W tym dniu przenosimy się myślami do Wieczernika, gdzie zalęknieni Apostołowie, zgodnie z poleceniem Jezusa trwali na modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. Po pięćdziesięciodniowym okresie oczekiwania spełniła się obietnica i Duch Święty „zstąpił na uczniów, aby pozostać z nimi na zawsze. Kościół zaś publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii wśród narodów przez głoszenie słowa Bożego” (Ad Gentes 4).

Duch Święty obdarował Apostołów różnymi darami i napełnił ich swoją mądrością, tak że nauczając zaczęli mówić obcymi językami, jak On sam pozwalał im mówić (por. Dz 2,4). Św. Łukasz podaje, że w tym czasie znajdowali się w Jerozolimie pobożni Żydzi, przybyli z różnych narodów (por. Dz 2,5). Gdy Apostołowie rozpoczęli swoją misję głoszenia prawdy o Zmartwychwstałym, mieszkańcy Jerozolimy, a zwłaszcza przybysze z innych stron z ludzką ciekawością „zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku” (Dz 2,6b). Wszyscy zebrani przysłuchiwali się temu o czym Apostołowie opowiadali, a różnorodność języków nie była dla nich żadnym utrudnieniem w zrozumieniu ojczystej mowy. Zaskoczeni, głośno komentowali to zjawisko i pełni zdziwienia mówili między sobą, jakże to się stało, że „słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11b).

Wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest charakterystycznym znakiem ukazującym, że wszystko to co dokonało się wokół Wieczernika działo się za sprawą Ducha Świętego. Apostołowie – prości, niewykształceni ludzie, a do tego zalęknieni po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, otrzymali dar męstwa, odwagi, a także dar mówienia językami. Ten wyjątkowy charyzmat pomagał im rozpowszechniać Ewangelię i wysławiać wielkość Boga, zaczynając od Wieczernika aż po krańce świata. Dzisiaj ten sam Duch Święty obdarza także nas siłą i zdolnością do głoszenia z mocą słowa Bożego. Ludzie żyjący obok nas potrzebują prawdziwych świadków, gorliwych, radosnych, śmiałych głosicieli słowa Bożego. Św. Jan Paweł II prosił: „bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia” (3.06.1997r.).

Autor Dziejów Apostolskich ukazuje uczniów, którzy z wielkim entuzjazmem głosili słowo i nie zrażając się trudnościami uwielbiali Boga za Jego miłość i za wszelkie dobro, które uczynił wobec nich. Ich postawa budziła wielkie zainteresowanie, a wypowiadane słowa umacniały wiarę słuchaczy. W ten sposób św. Łukasz podkreśla jak bardzo ważne są słowa z jakimi zwracamy się do innych, jak istotna jest treść naszych wypowiedzi. Niejednokrotnie nasze wypowiedzi umacniają, dodają siły naszym bliźnim, ale może nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że niekiedy mogą być źródłem konfliktów albo plotek. Jakość naszych słów zależy od naszego duchowego skarbca, ponieważ: „z obfitości serca mówią usta” (por. Łk 6,45). Dlatego warto zadbać o to, aby nasze serce było skarbnicą dobra, piękna i miłości, abyśmy idąc do ludzi umacniali ich wiarę naszym dobrym słowem i świadectwem życia.

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu, który jest „głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii” (Evangelii nuntiandi 75). W ostatnim czasie Papież Franciszek często zwraca się do nas prosząc, abyśmy byli otwarci na radość, byśmy byli ludźmi radosnymi i obdarowującymi radością. „Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich pouczeń. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie.” (Evangelii gaudium 120). Jesteśmy powołani, aby iść i jednoczyć rozproszonych, aby przez dialog z innymi ukazywać im prawdę o Bogu. Duch Święty posyła nas do ludzi głodnych, opuszczonych, zapomnianych, abyśmy otoczyli ich troską, opieką i tymi szerokimi gestami mówili im o Bożej miłości. Każdy konkretny uczynek jest językiem miłości, którym możemy dotrzeć do naszych bliźnich, ale aby mówić o wielkim Miłosierdziu Bożym osobom mieszkającym w innym kraju i na innym kontynencie niewątpliwie potrzebujemy znajomości obcych języków. Natomiast, aby spełniać uczynki miłosierdzia wystarczy nam język miłości, którym doskonale możemy porozumieć się z drugim człowiekiem. Miłość, nie potrzebuje znajomości obcych języków, lecz dobrego słowa, wyrozumiałości, ciepła, łagodności, serdeczności, zatrzymania się na chwilę przy bliźnim, okazania mu zainteresowania. To jest właśnie język, który otwiera nas na drugiego człowieka. To jest język, który każdy potrafi zrozumieć i którym każdy może mówić. Bł. Maria Luiza zachęca nas, abyśmy ćwiczyły się w szczerej miłości Boga i bliźniego, w pokoju i zgodzie, w serdecznym współczuciu, a Duch Święty napełni nas miłością, która pomoże nam być gotowymi do nieustannej służby bliźnim.

Przeżywając na nowo tajemnicę Zesłania Ducha Świętego życzę Kochanym Siostrom oraz wszystkim Drogim Członkom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, aby Duch Święty, który udzielił swoich darów uczniom zgromadzonym w Wieczerniku i dziś obdarzył nasze serca pełnią darów - zwłaszcza pokoju i radości, abyśmy przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję (por. Rz 15,13) i potrafili nieść ją w miejsca, gdzie Pan Bóg nas posyła.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu dzisiejszej uroczystości przesyłam wiele serdecznych pozdrowień od Sióstr Radnych i wszystkich Mieszkanek domu generalnego,

oddana w Panu
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna 

Rzym, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2015 r. 

 

 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE