Menu

Eucharystia w życiu Marii Merkert - Eucharystia

Spis treści

1. Eucharystia, źródłem i centrum życia Czcigodnej Służebnicy Bożej
Marii Merkert.

Życie konsekrowane – jak każde życie chrześcijańskie – zakorzenione jest w Eucharystii, tzn. w Jezusie Chrystusie. Aby żyć prawdziwie po chrześcijańsku, musimy czerpać siły z tego źródła - Chrystusa - który jest Sensem naszego życia. Uznać Eucharystię za źródło i centrum oznacza ukierunkować całe swoje życie tak, aby stało się ono darem dla innych. Wszystko znajduje swą pełnię w Chrystusie, wszystko dzieje się w oparciu o dialog z Nim, który jest mi tak bliski, że samego siebie daje mi na pokarm. Ojciec św. w liście apostolskim „Mane nobiscum Domine” przypomina nam, co w naszym życiu powinno być najważniejsze: „Wy, osoby konsekrowane, powołane przez samą swoją konsekrację do intensywnej kontemplacji, pamiętajcie, że Jezus w tabernakulum oczekuje, by napełnić wasze serca tym głębokim doświadczeniem Jego przyjaźni, która jako jedyna może nadać sens i pełnię waszemu życiu” (MnD, 30).

Nie możemy zapominać, że Eucharystia powinna być naszą „pierwszą” modlitwą i jej szczytem. Na Eucharystię przychodzimy z całym naszym życiem, z radościami i smutkami. To właśnie dzięki Eucharystii ma ono stawać się podobne do życia Jezusa Chrystusa, ma być ono całe „eucharystyczne” (por. EE, 20). Aby kształtować nasze życie tak, żeby inni widzieli, że przez nas działa Chrystus, musimy pozwolić się oczyścić i przeniknąć siłą płynącą z Eucharystii, otwierać się na miłość, ciągle na nowo ją odczytywać i ukazywać ludziom, tak jak to czyniła nasza Matka Maria. Tam, gdzie człowiek nie potrafi się otworzyć i nie doświadcza Eucharystii jako źródła mocy, tam też bardzo trudno znosić mu trudności życiowe.

Matka Maria postawiła Eucharystię w centrum swojego życia, wiedziała, że Eucharystia może pogłębić jej związek z Chrystusem, upodobnić do Niego. Chrystus był dla niej Centrum i wypełnieniem jej życia. Ważność uczestniczenia we Mszy św., trwania na modlitwie, adoracji zostało podkreślone w Dodatku do Statutów z roku 1859. W paragrafie 5 czytamy: „Gorąco poleca się częste korzystanie z sakramentu pokuty i Eucharystii”; w paragrafie 6: „Codziennie należy przeznaczyć nieco czasu na rozmyślanie i w miarę możliwości na adorację Najświętszego Sakramentu”, natomiast w paragrafie 8: „W miarę możliwości należy codziennie uczestniczyć we Mszy św.”. Dzięki Eucharystii mogła ona dawać świadectwo własnej gotowości, poświecenia się dla innych. Autor biografii Matki Marii E. Frankiewicz zaznaczył: ”Od Boga czuła się zależną, dla Niego przeznaczona, nic poza Nim ją nie pociągało, wszystko spełniała dla Niego (…). W bezpośredniej łączności z Bogiem u stóp ołtarza tkwi główne źródło jej twórczego, dla wielu zagadkowego dynamizmu” (Matka Maria, s. 185). Heroiczne pokonywanie trudności na drodze rozwijającej się dynamicznie wspólnoty, ukazuje mocne zjednoczenie Matki Marii z Chrystusem. Korzystanie z sakramentów św., czas spędzony na modlitwie były dla niej niewyczerpanym źródłem łaski, z którego czerpała siły dla  samarytańskiej posługi ubogim, chorym, najbardziej potrzebującym.

Za przykładem Matki Marii, trwajmy nieustannie na modlitwie u stóp Jezusa Eucharystycznego, by napełnił nasze serca i umysły swoją miłością i pokojem. Dzięki temu, że Matka

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE