Menu

W 171 rocznię założenia Zgromadzenia

W 171 rocznię założenia Zgromadzenia

„Wszystkie czyny i działania łączyć coraz ściślej z zamiarami Bożego Serca”. (Matka Franciszka, 1874) Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Jak co roku, w sposób szczególny wspominamy dzień 27 września 1842 r., kiedy to cztery dziewczęta w Nysie po Mszy św. poświęciły się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jemu zawierzyły siebie, swoją małą wspólnotę i tych wszystkich, którym pragnęły służyć w duchu miłości miłosiernej. Ufały, że poświęcenie dzieła Sercu Bożemu przyniesie dobre owoce.

 

Spoglądając wstecz możemy powiedzieć, że od samego początku Matki Założycielki otaczały wielką czcią Najświętsze Serce Jezusa, które adorowały i uwielbiały, do którego się uciekały i w którym szukały pokrzepienia. Z pokorą wsłuchiwały się w Jego natchnienia i wszystko czyniły na większą chwałę Bożą. W codziennym życiu, z wielką starannością wypełniały powierzone im obowiązki i przyjmowały każde wezwanie, jakie Bóg przed nimi stawiał. W listach kierowanych do Sióstr wskazywały na Boże Serce i zachęcały Siostry, aby starały się w swoim życiu postępować zgodnie z Jego wolą. „Pan Bóg nie oczekuje od nas rzeczy wielkich, ale im bardziej staramy się to niewiele wypełnić dobrze ku Jego chwale, tym hojniej obdarzy nas swoją miłością i łaską” (11.03.1874 r.). W innym miejscu Matka Franciszka pisała: „Starajmy się sprawiać Boskiemu Sercu Jezusa więcej radości wiernym wypełnianiem obowiązków powołania, żarliwą modlitwą, szczerą miłością do współsióstr, ochotnym posłuszeństwem i prawdziwą pokorą” (11.03.1874 r.)

W encyklice „Dives in misericordia”, bł. Jan Paweł II pisał: „Zbliżenie do Chrystusa w tajemnicy Jego Serca pozwala nam zatrzymać się w tym niejako centralnym, a zarazem po ludzku najłatwiej dostępnym punkcie objawiania miłosiernej miłości Ojca, które stanowiło centralną treść mesjańskiego posłannictwa Syna Człowieczego” (13). Chrystus swoim życiem ukazał prawdziwą miłość, którą od początku Bóg obdarowywał człowieka. Miłość Boga ma różne oblicza i objawia się na zewnątrz w prostych gestach życzliwości, w dobroci, wierności, czułości, współczuciu, przebaczeniu. Jezus w ten sposób ukazał, że w świecie w którym żyjemy, jest obecna miłość czynna, skierowana na drugiego człowieka. Bł. Jan Paweł II wskazywał na Serce Jezusa, od którego mamy się uczyć przeżywania naszego życia i powołania, gdyż w Nim objawia się pełnia miłości i miłosierdzia.

Boże Serce dla naszych Założycielek było szkołą pokory, oddania i ofiary. Kontemplując Najświętsze Serce Jezusa poznawały one Jego miłość i ćwiczyły się w cnotach. Z tego Serca czerpały siłę i moc do służenia z miłością i bezinteresownie potrzebującym i chorym. Urząd Miejski w Nysie dnia 3 grudnia 1847 r. odnośnie ich działalności napisał do króla pruskiego: „Po ich owocach poznaliśmy ich. Z podziwu godnym zapałem i tylko Bogu całkowicie wiadomym wysiłkiem, każdego dnia i każdej godziny w cichej ofierze, samarytanki te wyrzekły się nie tylko ponęt i wspaniałości tego świata, lecz pomne na natchnione słowa naszego Pana i Zbawiciela coście uczynili jednemu z braci moich, mnieście uczynili - poświęciły swoje mienie i życie na służbę biednym, opuszczonym, chorym i cierpiącym z cierpliwością i z ufnością w Bogu, z poświęceniem i miłością nie znającą granic”. Matki Założycielki z wielkim oddaniem pochylały się nad chorymi, ubogimi, opuszczonymi, niezależnie od pochodzenia i wyznania. Swoim życiem i pokorną służbą wskazywały na miłosierdzie i hojność Bożego Serca.

Obchodząc liturgiczne wspomnienie Kosmy i Damiana, świętujemy w tym roku 171 rocznicę powstania naszego Zgromadzenia i 6 rocznicę beatyfikacji bł. Marii Luizy. Wielkie poświęcenie i bezinteresowna miłość Świętych Męczenników stały się dla naszych Założycielek przykładem samarytańskiej posługi i oddania swojego życia Bogu oraz chorym. Podobnie jak Patronowie tego dnia, czuły się one wezwane do świadczenia miłości i służenia najbiedniejszym, potrzebującym i pozostającym bez opieki. Z radością podejmowały one liczne czuwania, cierpliwie znosiły trudy dnia codziennego, niedostatki, braki oraz trudności życia wspólnotowego. Chrystus dopomagał im dostrzegać potrzeby podopiecznych i ogarniać troską każdego człowieka. Od Niego nieustannie czerpały siłę do ofiarnej służby bliźnim, do dzielenia się dobrem własnego serca i tym wszystkim co posiadały pamiętając o słowach Pana Jezusa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, starajmy się za wzorem naszych Matek każdego dnia oddawać się całkowicie Najświętszemu Sercu Jezusowemu i wszystko czynić na Jego chwałę. Pamiętajmy o ofiarowaniu godziny Straży, o aktach strzelistych w ciągu dnia, które pobudzają nasze serca do wiernego czuwania. Starajmy ćwiczyć się w cnotach i kształtować swoje serce na wzór Serca Jezusowego. Zawierzajmy codziennie Bożemu Sercu naszą posługę, Współsiostry i tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Za wzorem Matek Założycielek odmawiajmy często Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu zarówno indywidualnie, jak też wspólnotowo. Spoglądając na Serce Jezusa uczmy się hojności w służbie bliźnim, poświęcając im swój czas, siły, swoje życie, abyśmy mogli za św. Pawłem powiedzieć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2 Tm 4, 7-8).

Trwając w radosnym dziękczynieniu, życzę Kochanym Siostrom oraz wszystkim Członkom i Członkiniom Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety radosnego świętowania kolejnej rocznicy założenia naszego Zgromadzenia. Niech umiłowane Serce Jezusa będzie dla nas wszystkich źródłem obfitych łask oraz umocnieniem w codziennej apostolskiej posłudze.

Przy tej okazji pragnę wyrazić wszystkim Siostrom i Wspólnotom Apostolskim moje serdeczne podziękowanie za ofiarę Mszy św., za dar modlitwy i nadesłane życzenia z okazji moich imienin. Swoją wdzięczność odwzajemniam modlitwą,

oddana w Panu
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

Rzym, w rocz. założenia Zgromadzenia 2013 r.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE