Menu

Matka Generalna na Boże Narodzenie 2013 Wyróżniony

Matka Generalna na Boże Narodzenie 2013

„Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim…” (Łk 2,38) Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Obchodząc święta Bożego Narodzenia adorujemy Dziecię Jezus, uwielbiamy Je i dziękujemy za to, że przyszło na świat i zamieszkało wśród nas.

W tę piękną, świętą noc Aniołowie ogłaszają chwałę narodzin Boga, a ludzkie serca napełniają się radością i wzruszeniem. Rozważając wydarzenia, które dokonały się w Betlejem, wspominamy też prorokinię Annę i starca Symeona.

Ewangelista św. Łukasz mówi nam o przymiotach Anny ukazując ją jako osobę w podeszłym wieku, odznaczającą się niezwykłą pobożnością i prostotą, pomimo wieku spoglądającą na świat oczyma nadziei i wnoszącą ją w życie innych. Prorokini Anna „nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach” (Łk 2, 37). To właśnie Anna, która do końca swoich dni, mimo chorób, niedomagań służyła wiernie Bogu i ludziom, doznała łaski spotkania z Dziecięciem Jezus, które przez Rodziców zostało przyniesione do świątyni. Ona w Nowonarodzonym Dziecku rozpoznała oczekiwanego Zbawiciela, a dostąpiwszy daru spotkania z Mesjaszem z wdzięcznością wychwalała Boga, głosząc Jego wielkość wobec wszystkich.

Podobnie i starzec Symeon w sędziwym wieku trwał wiernie przy Bogu, oczekując pociechy Izraela. Cała jego uwaga i czujność były skierowane na Boga, ponieważ wierzył, że Bóg wypełni swoją obietnicę. Zarówno Symeon jak i Anna, oddali Bogu swoje życie i wszystkie swe siły, aby służyć w świątyni i wsłuchiwać się w Boże Słowo. Są oni dla nas wzorem ludzi modlitwy, czuwania i wiernego oczekiwania.

Św. Paweł w liście do Efezjan przypomina, że „Bóg w Jezusie Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli” (Ef 1,4-5). Naszym powołaniem jest wierne trwanie do końca. Podobnie jak Symeon i Anna, która „sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim” (Łk 2,38), winniśmy starać się odnajdywać i chwalić Boga w każdej sytuacji, także w chorobie, cierpieniu, samotności i starości. Wierna służba Bogu do końca, bez względu na okoliczności i wiek, daje satysfakcję, spełnienie i radość w życiu. W liście do osób w podeszłym wieku Papież Jan Paweł II napisał: „Mimo ograniczeń mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Królestwa Bożego”. My również w zupełnej wolności i zaufaniu powinniśmy spokojnie popatrzeć na swoje życie i nowe sytuacje odczytywać jako wolę Bożą, dostrzegając w tym kolejną szansę dla siebie. Prorokini Anna i starzec Symeon ukazują nam, że starość, samotność, cierpienie, to nie bierne czekanie na koniec życia, ale to twórcze przeżywanie codzienności, to oddanie siebie Bogu w pełnej wolności i miłości, w modlitwie i kontemplacji. „Powinniśmy przeżywać wiarę młodym sercem, zawsze, także kiedy się ma siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt lat. Młodość serca! Bo z Chrystusem serce nigdy się nie starzeje!” - powiedział Papież Franciszek (24.03.2013 r.). Ważne jest, aby niezależnie od sytuacji zdrowotnej, czy liczby lat, trwać przy Jezusie, aby dostąpić łaski spotkania z Nim.

W kontekście naszych bożonarodzeniowych rozważań z wdzięcznością spoglądamy szczególnie na nasze starsze i chore Siostry, jak i Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, którzy pomimo chorób, utrudzenia wieku, zmęczenia, różnych trudności i niedomagań, za wzorem Anny i starca Symeona trwają wiernie na modlitwie i uwielbieniu Boga. Od wczesnych godzin rannych wiele naszych Sióstr spieszy do kaplicy, aby mówić Jezusowi o swojej miłości, aby od Niego czerpać siły i prosić Go o łaskę wytrwania przy Nim do końca.

Trwając w klimacie świątecznej radości dziękujemy Panu Bogu za dar Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, aby nieustannie dzielić się swoją miłością z tymi, którzy Go poszukują i są otwarci na Jego przyjęcie. Czuwając u stóp Bożej Dzieciny ofiarujmy Jej nasz czas, spotkajmy się z Nią i nawiążmy z Nią osobistą relację. Szukajmy Jezusa jak Mędrcy, wypatrujmy Go jak Anna i Symeon. Bł. Jan Paweł II powiedział do osób konsekrowanych: „Każda zakonnica winna każdego dnia poświęcić wiele czasu, aby stojąc przed Panem wypowiedzić Mu swoją miłość, a przede wszystkim pozwolić Mu być kochaną przez Niego”. Te słowa można odnieść do wszystkich poszukających spotkania z Bogiem. Zadaniem każdego chrześcijanina jest pielęgnowanie swojej wiary i troska o stały kontakt z Bogiem. Dzięki wierze, Jezus jest Kimś wyjątkowym w naszym życiu, oddajemy Mu całą naszą egzystencję, a nasze decyzje zostają podporządkowane Jego słowu. Warto zapytać samych siebie, jak wygląda moja modlitwa? Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem? Czy doświadczam Bożej obecności podczas modlitwy?

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, życzmy sobie nawzajem, aby ten świąteczny czas był dla nas wszystkich źródłem wewnętrznej radości, doświadczeniem pokoju, autentycznego duchowego odrodzenia i pokrzepieniem serca. Niech Boże Narodzenie będzie nową okazją do odkrycia prawdy, że w tym małym, bezbronnym Dziecięciu przychodzi do nas Zbawiciel. Za przykładem Symeona „weźmy w objęcia” Jezusa, aby odczuć Jego bliskość i zjednoczyć się z Nim. Niech Dziecię Jezus będzie dla nas pocieszeniem w smutku, siłą w słabości, pokojem w trudnych doświadczeniach. Ufajmy Jego słowom: „wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9) i dzielmy się z wszystkimi prawdą o zbawieniu.

Życzę, aby radość z narodzin Bożej Dzieciny przeniknęła serca wszystkich Kochanych Sióstr, Członków i Członkiń Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety i przesyłam świąteczne pozdrowienia od Zarządu Generalnego oraz wszystkich Mieszkanek domu generalnego,

oddana w Panu
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

Rzym, Boże Narodzenie 2013 r.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE